Strefa mieszkańca

Informacja dotycząca ustanawiania odrębnej własności lokali !

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, powielanymi przez niektórych działaczy KZLiS-u, dotyczącymi rzekomo niewłaściwego reprezentowania Spółdzielni przy zawieraniu z członkami aktów notarialnych, przenoszących własność mieszkań, części wspólnych budynku i ułamkowego udziału we własności gruntu, Zarząd GSM wyjaśnia co następuje:

- Ustawa „prawo spółdzielcze” z 16.09.1982 roku – tekst ujednolicony w Dz. U. Nr. 188 poz. 1848 z 2003 roku w Art. 55 (Pełnomocnictwo do dokonywania czynności w imieniu Spółdzielni) w paragrafie 1. stanowi że – „Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych”.

Pełnomocnictwa Zarządu GSM do dokonywania notarialnego przenoszenia własności mieszkań wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, dla poszczególnych członków zarządu jak i kierowników administracji są pełnomocnictwami szczególnymi i określonego rodzaju mającymi swoje umocowanie w Art. 55 par. 1 prawa spółdzielczego.

Gdyby te pełnomocnictwa i reprezentacja Spółdzielni była niezgodna z prawem, to notariusze jako osoby zaufania publicznego odmówiłyby spisywania aktów notarialnych, a Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych odmówiłby zakładania dla tych lokali ksiąg wieczystych – nic takiego nie miało miejsca.

Następnym kontestowanym zapisem w treści aktów notarialnych jest zapis: „Spółdzielnia oświadcza że, z dniem zawarcia aktu notarialnego, lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, nie jest objęty ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych”. Ponieważ, z dniem zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania wraz udziałem w częściach wspólnych budynku na członka, Spółdzielnia dokonuje wykreślenia z ewidencji środków trwałych GSM w/w składników majątku Spółdzielni wraz z ułamkowym udziałem we własności gruntu, członek winien być o tym poinformowany. Dodatkowo wyjaśniamy że, Spółdzielnia z chwilą zawarcia aktu notarialnego nie ma tytułu prawnego (własności) do ubezpieczania nie swojego majątku. I nie ma tu znaczenia, że osoba „uwłaszczona” pozostaje członkiem Spółdzielni – sama reguluje należności zarówno z tytułu podatku od nieruchomości, jak i od niej zależy, czy ubezpieczy swój majątek (mieszkanie i udział w częściach wspólnych budynku), czy też nie.

Zarząd GSM

.