Strefa mieszkańca

Informacja o realizacji wniosków o przeniesieniu własności lokali - stan na 31.12.2014r.

 

podstawa prawna :

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz.1116 z poźn. zmianami);

1. Wnioski złożone do Spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych - 1.853

- do 30.07.2007r. - 900
- od 31.07.2007r - 953

z tego :

     1) os. Centrum - 617
     2) os. Kopernik - 1 000
     3) os. Milanówek - 236

3. Na zasadach znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. od 31.07.07r. do 31.12.2014r. zawarto:

- 1.529 aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych w nieruchomościach :
     1) os. Centrum - 528
     2) os. Kopernik - 793
     3) os. Milanówek - 208

- 56 aktów notarialnych przeniesienia własności garaży

z tego:
1) os. Centrum - 22
2) os. Milanówek - 30
3) os. Kopernik - 4

oraz zawarto 136 umów o przekształcenie lokatorskiego prawa na własnościowe prawo do lokali , w nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym gruntów.

Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na dzień 31.12.2014r. :


Nieuregulowany stan prawny gruntów dotyczy nieruchomości :
• os. ”Kopernik”, zabudowanych budynkami przy ul. T. Bairda 42 i 44;
• os. „Centrum” zabudowanych budynkiem garażowym przy ul. Cichej i budynkiem użytkowym przy ul. Montwiłła.

Os. „Kopernik”
- Budynek przy ul. T.Bairda 42 wybudowany jest na działce nr ew. 14/10 o powierzchni 1.024 m2, stanowiącej własność Spółdzielni oraz na części działki nr ew. 22/6 o powierzchni ok. 160 m2 , do której Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.

- Budynek przy ul. T. Bairda 44 wybudowany jest na dwóch działkach o nr ew. 13/12 o powierzchni 320 m2 i 14/9 o powierzchni 653 m2 , stanowiących własność Spółdzielni oraz na części działki nr ew. 22/6 o powierzchni ok. 120 m2, do której Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.

Postępowanie sądowe z wniosku właściciela gruntu o wypłatę przez Spółdzielnię odszkodowania za korzystanie z gruntu stanowiącego działkę ew. nr 22/6 zostało w 2014 roku umorzone z powodu śmierci właściciela. Możliwość zasiedzenia w/w działki nastąpi w 2018 roku.

Os. „Centrum”
- Budynek garażowy przy ul. Cichej wybudowany jest na działce ewidencyjnej nr 42/50 o powierzchni 94 m2, stanowiącej własność Spółdzielni oraz na działce ewidencyjnej nr 42/7 o powierzchni 44 m2, do której Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.

- Budynek użytkowy przy ul. Montwiłła wybudowany jest na działce ewidencyjnej nr 42/53 o powierzchni 40 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz na działce ewidencyjnej nr 42/9 o powierzchni 4m2, do której Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.


W celu nabycia prawa do w/w gruntów, Spółdzielnia przygotowuje dokumentację prawną do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. z wnioskiem o zasiedzenie przedmiotowych gruntów.

 

.