Strefa mieszkańca

Walne Zgromadzenie członków Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 18 maja 2013 roku

Walne Zgromadzenie członków Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 18 maja 2013 roku.

Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni już po raz szósty odbyło się (jak w roku ubiegłym) w auli Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Kilińskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej GSM Pan Marian Wesołowski i przeprowadził wybory do Prezydium Zgromadzenia. Zebrani członkowie głosując zdecydowali, że w skład Prezydium zostali wybrani: Pan Leszek Ślesiński – przewodniczący, Pan Stanisław Górecki – zastępca przewodniczącego, Pani Jolanta Warneńska – sekretarz.

Od tego momentu obrady Walnego Zgromadzenia zaczął prowadził przewodniczący Pan Leszek Ślesiński. Odczytał „porządek obrad”, który dostarczony został wszystkim członkom w terminie zgodnym z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami - na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty w wersji podanej w zawiadomieniu do wszystkich członków.

Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 3 porządku obrad tj. do wyboru poszczególnych komisji WZ: mandatowo-skrutacyjnej, która zajęła się obsługą głosowań, wyborczej, która przygotowała i rozdała uprawnionym listy wyborcze i wnioskowej, która zajęła się zbieraniem wniosków i przedłożeniem ich zgromadzeniu z propozycją ich załatwienia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad.

Całość materiałów, która zawarta jest w porządku obrad protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowa i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie z działalności zarządu, projekty uchwał dostępne były w biurze Zarządu i Administracjach osiedlowych.

Prezes Zarządu Spółdzielni przedstawił sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2012r. oraz z wykonania uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2012r., zapoznał również zebranych z treścią opinii niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania sprawozdania finansowego za 2012r. Poinformował, że od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują Gminy. Ale w zasadzie cała obsługa administracyjna, zapewnienie punktów do selektywnego ich zbierania, zakup pojemników, rozliczenia opłat za śmieci z mieszkańcami zasobów spółdzielczych, ( poza windykacją opłat) pozostałą do wykonania przez Spółdzielnię.

Po krótkim sprawozdaniu Zarządu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił jej Przewodniczący Pan Marian Wesołowski.

Następnie komisja skrutacyjna złożyła sprawozdanie o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. Komisji stwierdziła, że na 4 267 członków uprawnionych do głosowania na Walne Zgromadzenie przybyły 172 osoby, co stanowi 4% ogółu członków. Walne Zgromadzenie jest ważne, niezależnie od ilości przybyłych członków. W związku z tym, że do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej był jeden mandat, a zgłoszonych kandydatów 184, Prezes Zarządu Pan Krzysztof Kozera poprosił o głos celem dokonania weryfikacji, czy osoby-kandydaci są obecni i wyrażają zgodę na kandydowanie, a jeżeli nie to czy złożyli stosowną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie wymagane przez statut. Po weryfikacji do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej pozostały tylko 3 kandydatury: Pani Marzena Piechocińska, Pan Michał Sotkiewicz, Pan Andrzej Ziółek.

Po sprawozdaniu Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do dyskusji i głosowań nad sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, podziału zysku i udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2012r., sprawozdania finansowego zatwierdzono podział nadwyżki ( zysk) za 2012r. w kwocie netto 1.636.371,89 zł. w tym na: - na fundusz remontowy Spółdzielni – 1.400.000,00 zł. i fundusz zasobowy Spółdzielni – 236.371,89 zł. Zebranie zatwierdziło również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i udzieliło absolutorium członkom Zarządu: - Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kozera za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Teresie Wójcik za okres od01.01.2012r. do 30.09.2012r. oraz Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Teresie Flegier za okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu i wykreśleniu z grona członków naszej Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie uchwaliło maksymalną sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2013r., określając jej wysokość na 14 mln złotych oraz zdecydowało o głównych kierunkach działalności Spółdzielni, które będą realizowane w 2013r. Dotyczą one dalszej realizacji budownictwa mieszkaniowego, garaży, infrastruktury technicznej, kontynuacja uwłaszczania członków na ich lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach oraz egzekwowanie opłat za użytkowanie lokali od osób zalegających z opłatami.

Następnie Prezes Zarządu zapoznał zebranych z treścią listu polustracyjnego, który został wcześniej zamieszczony na stronie internetowej GSM.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył porządkowania spraw gruntowych w naszej Spółdzielni, a związany był ze zbyciem prawa własności gruntu na rzecz Państwa Lecha i Barbary Sobiesiak. Po zatwierdzeniu uchwały w sprawie zbycia gruntów w czasie oczekiwania na efekty pracy Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej głos zabrał Prezes Polskiego Koła Wędkarskiego Włodzimierz Gołębiowski, który podziękował Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Administracjom za pomoc i wspieranie imprez, organizowanych przez Koło Wędkarskie w Grodzisku Mazowieckim. Wręczył Prezesowi G.S.M. Panu Krzysztofowi Kozerze oraz Kierownikom Administracji symboliczne statuetki z grawerowaną dedykacją.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji protokół Komisji Wnioskowej przedstawił Pan Marian Korzeniewski. Do Komisji Wnioskowej został zgłoszony tylko jeden wniosek w formie apelu w celu rozpatrzenia i przekazania odpowiednim organom. Na prośbę Przewodniczącego Komisji Wnioskowej apel uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do rządu i parlamentarzystów RP odczytał Prezes Spółdzielni. Wniosek ma zostać przekazany parlamentarzystom i przedstawicielom rządu RP.

Przedostatnim punktem porządku obrad było ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej GSM, które odczytała Przewodnicząca Komisji Pani Grażyna Chajneta. Komisja stwierdziła, że na 172 osoby obecne i uprawnione w wyniku głosowania oddano 136 ważnych głosów oraz „0” głosów nieważnych. W wyniku głosowania skład Rady Nadzorczej uzupełniła Pani Piechocińska Marzena.

Po sprawozdaniu Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący zebrania, Pan Leszek Ślesiński zgodnie z punktem 18 porządku obrad ogłosił zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie poinformował, że zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się w dniu 27 maja 2013 r. w Biurze Zarządu Spółdzielni o godz. 17:00.

Zarząd GSM

.