Strefa mieszkańca

Walne Zgromadzenie członków Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 19 maja 2012 roku.

Już piąty raz z kolei, odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni, tym razem w auli Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Kilińskiego w Grodzisku Mazowieckim. Zebranie otworzyła i przeprowadziła wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Jolanta Warneńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej GSM. Zebrani w głosowaniu zdecydowali, że Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Leszek Ślesiński, jego z-cą Pan Marian Wesołowski a sekretarzem Pani Jolanta Warneńska.

Od tego momentu obrady prowadził Przewodniczący Pan Leszek Ślesiński, który przystąpił do odczytania i poddania pod głosowanie „porządku obrad”, który był dostarczony (na 21 dni przed WZ) wszystkim członkom naszej Spółdzielni. Porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty w wersji podanej do wiadomości członków. Prezes Zarządu poprosił o głos celem dokonania weryfikacji kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej, ponieważ na 5 mandatów zgłoszonych zostało 43 kandydatów, należało sprawdzić czy zgłoszeni są obecni i wyrażają zgodę na kandydowanie, a jeżeli nie, to czy dostarczyli stosowne oświadczenia? o wyrażeniu zgody na kandydowanie i oświadczenie wymagane przez statut. Po weryfikacji okazało się, że kandydować może tylko 14 osób ze zgłoszonych 43.
Następnie zebrani wybrali komisję skrutacyjną, która zajmowała się obsługą głosowań, i to zarówno jawnych jak i tajnych, komisję wyborczą, która przygotowuje i rozdaje uprawnionym listy wyborcze, oraz komisję wnioskową, która zgodnie ze statutem zajmuje się zbieraniem, opracowaniem i przedłożeniem złożonych wniosków zgromadzonym z propozycją ich załatwienia.

Po tych czynnościach proceduralnych, komisje zebrały się w celu ukonstytuowania.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Spółdzielni Panu Krzysztofowi Kozerze celem omówienia sprawozdania z działalności Spółdzielni. Prezes poinformował zebranych, że sprawozdania z działalności Spółdzielni, łącznie z opinią biegłego rewidenta, były dostępne w siedzibach wszystkich Administracji i biurze Zarządu Spółdzielni.

W materiałach tych były dostępne również projekty uchwał w zakresie zatwierdzenia sprawozdań i bilansu Spółdzielni, jak również propozycje podziału nadwyżki bilansowej. Na stronie internetowej www.gsm-grodzisk.pl dostępny był i jest list polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z kontroli GSM w zakresie inwestycji za rok 2010. Prezes odniósł się też do przebiegu w naszej Spółdzielni procesu tzw. uwłaszczenia naszych członków na ich lokalach.

Po krótkim sprawozdaniu Zarządu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Jolanta Warneńska odczytała sprawozdanie z działalności Rady od ostatniego Walnego Zgromadzenia, które zebrani nagrodzili solidnymi brawami, za jego szczegółowość i dużą zawartość merytoryczną.

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej złożyła sprawozdanie o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. Komisja stwierdziła, że na 4.523 uprawnionych członków naszej Spółdzielni, na Walne Zgromadzenie przybyło 206 osób, co stanowi - 4,55% ogółu członków. Walne Zgromadzenie jest ważne, niezależnie od ilości przybyłych osób.

Po tym sprawozdaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Leszek Ślesiński przystąpił do dyskusji i głosowań na sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, podziału zysku i udzielenia absolutorium dla dwóch członków Zarządu. Po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2011 rok Prezes Krzysztof Kozera poinformował, że zostało ono opublikowane wraz z bilansem, rachunkiem wyników, przepływów pieniężnych na stronie internetowej Spółdzielni w m-cu kwietniu br. po zakończeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Następnie, zgodnie z przyjętą (jednogłośnie) uchwałą Walnego Zgromadzenia, nadwyżka bilansowa (zysk) za 2011 rok w kwocie (netto) 1.971.957,06 zł została podzielona na: fundusz remontowy Spółdzielni – 1.600.000,00 zł, fundusz zasobowy Spółdzielni -371.957,06 zł. Zebranie zatwierdziło również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jednogłośnie udzieliło absolutorium obydwu członkom Zarządu.

Walne Zgromadzenie uchwaliło również maksymalną sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2012 roku, określając jej wysokość na 12 mln złotych.

Jak co roku, zgromadzeni zdecydowali o głównych kierunkach działalności spółdzielni, które będą realizowane w 2012 roku. Dotyczą one dalszej realizacji budownictwa mieszkaniowego, garaży, infrastruktury technicznej, przenoszenia własności lokali na członków oraz windykacji należności od osób zalegających z opłatami.

Następnie omówiony został list polustracyjny, jego pełna treść znajduje się od chwili jego otrzymania na stronie internetowej Sp-ni.

Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły porządkowania spraw gruntowych w naszej Spółdzielni, a związane były ze zbyciem prawa wieczystego użytkowania i własności gruntu trzech działek na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazowej.

Po tych uchwałach w ramach dyskusji, Prezes Koła Nr. 11 Polskiego Związku Wędkarskiego Pan Włodzimierz Gołębiowski (członek naszej Sp-ni) wyróżnił grawertonami i listami gratulacyjnymi Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Jolantę Warneńską i Prezesa Zarządu Spółdzielni Pana Krzysztofa Kozerę za wspieranie Związku w ich pracy z dziećmi i młodzieżą z naszych osiedli popularyzując wśród nich wędkarstwo.

Po tej krótkiej uroczystości Pan Prezes Krzysztof Kozera podziękował Prezesowi PZW i jednocześnie wspomniał, że Spółdzielnia wspomaga również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a także zachęcał do posyłania dzieci do szkółki tenisa stołowego, którego wychowankowie odnoszą już znaczące sukcesy w kraju.

Po dyskusji przystąpiono do rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu z grona członków, ponieważ wykluczona osoba została zaproszona na godzinę 1200 i nie przybyła, w związku z istniejącymi w dalszym ciągu zaległościami czynszowymi, członkowie utrzymali w mocy uchwałę Rady Nadzorczej.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Przewodniczącego Komisji Wnioskowej Pana Kazimierza Polaszka o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji. Komisja rozpatrzyła 9 wniosków, które wpłynęły w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i postanowiła je skierować do administracji i zarządu, celem ich ewentualnej realizacji przy zabezpieczeniu środków finansowych. Wszystkie wnioski po odczytaniu, były poddawane pod głosowanie. W wyniku głosowania 7 wniosków zostało przyjętych do dalszej (ewentualnej) realizacji, natomiast dwa zostały w wyniku głosowania odrzucone.

Przedostatnim punktem porządku obrad było ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej GSM, które odczytała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Grażyna Chajneta. Na pobranych 206 mandatów, w tajnym głosowaniu nie wszyscy wzięli udział (opuścili obrady), a po sprawdzeniu wszystkich kart do głosowania Komisja stwierdziła, że oddano 156 ważnych głosów oraz 8 głosów nieważnych, ze względu na uchybienia formalne.

Na zgłoszonych 14 kandydatów do Rady Nadzorczej GSM, wybranych mogło być tylko 5 członków z największą liczbą uzyskanych głosów.

Na trzy letnią kadencję wybrani zostali (alfabetycznie) :
-Bajurska Wiesława,
-Jankowski Jarosław,
-Ślesiński Leszek,
-Sroczyńska- Wojtczak Ewa,
-Wesołowski Marian.

Po sprawozdaniu Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący zebrania, Pan Leszek Ślesiński zgodnie z punktem 19 porządku obrad ogłosił zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 19 maja 2012 roku. Jednocześnie poinformował, że na dzień 28 maja br. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się w biurze Zarządu Spółdzielni przy Ul.Sienkiewicza 45 na godzinę 1700. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w zgromadzeniu i życzył udanej dalszej części weekendu.

Opracowała: W. Stawicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Bogdan Kuciabiński

.