Strefa mieszkańca

WYJAŚNIENIE

W związku ze składanymi przez członków naszej spółdzielni wnioskami do Rady Nadzorczej o nakazanie Zarządowi wyliczenia kwoty nadpłaconego czynszu niniejszym wyjaśniamy co następuje:

- Przytoczone we wniosku orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K 42/02 z 20 kwietnia 2005 roku nie ma bezpośredniego związku z bezwynikową "non profit" działalnością Spółdzielni, ani z rzekomym zarabianiem na członkach spółdzielni mieszkaniowej.

- Cytowany art.6 ust.1 stanowi, że różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

- Zgodnie z w/w przepisem nadwyżka kosztów nad przychodami z 2006 roku w Spółdzielni w kwocie 141.971,63 zł winna być pokryta poprzez podwyższenie opłaty eksploatacyjnej czynszu w 2007 roku - to zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych pozwoliłoby zbilansować koszty i wpływy w roku następnym -czyli bilans Spółdzielni za 2007 rok wyszedłby na zero.

- Ponieważ Zarząd GSM wypracował na operacjach bankowych i innych przychodach operacyjnych zysk w kwocie 789.786,39 zł, to po podjęciu w dniu 19.05.2007 r. uchwały przez Zebranie Przedstawicieli o podziale tego zysku, sfinansowana została nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2006, a tym samym opłaty czynsze na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w 2007 r. nie musiały być podwyższone z tytułu spłaty tego niedoboru.

- Pozostała część zysku bilansowego została przeznaczona na remonty zasobów mieszkaniowych i na zwiększenie funduszu zasobowego.

- Spółdzielnia nie posiada żadnej nadwyżki funduszu zasobowego, która zgodnie z obowiązującym prawem, podlegałaby podziałowi i wypłacie w chwili obecnej między wszystkich członków właścicieli spółdzielni.

- Zgromadzone środki finansowe na funduszu zasobowym są wykorzystywane zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze i statutem naszej Spółdzielni. Część funduszu zasobowego powstaje z dokonywanych przez członków wpłat wpisowego -10% średniej krajowej-jedno wpisowe, część funduszu to wartość kredytów na budowę mieszkań lokatorskich umorzona przez Skarb Państwa, w momencie ich oddania do użytkowania oraz odpisy z zysku Spółdzielni. Natomiast fundusz udziałowy -wszystkie udziały członkowskie, nie podlega waloryzacji. Udziały w naszej spółdzielni są wnoszone od 1958 roku, nie podlegały i nie podlegają waloryzacji, a w odniesieniu do ok. 80% naszych członków, jeden udział stanowi wartość od 1 do 5 groszy.

- Co tyczy się opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, określonych w paragrafie 147 ust.1,2,3 statutu naszej spółdzielni, to opłaty te czynsze mogą być wydatkowane jedynie na cele, na które zostały pobrane. Spółdzielnia nie może generować zysku z opłat eksploatacyjnych czynszów wnoszonych przez członków.

- Wypracowana nadwyżka bilansowa w spółdzielni podlega podziałowi w sposób określony w uchwale Zebrania Przedstawicieli w oparciu o paragraf 38 pkt.5 statutu naszej Spółdzielni.

Reasumując powyższe, niniejszym informujemy wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni, że rozdawane przez Pana ( X ) gotowe kserokopie pism o zwrot rzekomych nadpłat czynszu i podział funduszu zasobowego nie mogą być zrealizowane, ponieważ nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych, a eksploatacja gzm lokali mieszkalnych w 2006 roku w naszej Spółdzielni zamknęła się wynikiem ujemnym -stratą w kwocie -141.971,63zł, a więc niemożliwe jest oddanie nadwyżki, której nie ma.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście wcześniej zasięgali informacji na interesujące Was tematy w Zarządzie i administracjach Spółdzielni, a nie słuchali przypadkowo spotkanych osób, które nie maja rzetelnej wiedzy, ani na temat obowiązującego prawa jak i funkcjonowania naszej Spółdzielni, a tym samym wprowadzają Państwa w błąd, narażając na niepotrzebną stratę czasu i nerwów.

Prezes Zarządu GSM

.